6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. OLARAK SİZLERİN GÜVENLİĞİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR.

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ; 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZLERİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin işlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin şirketimiz faaliyetleri için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Bankacılık Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve bu kanun dayanak yapılarak hazırlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve sair yasal mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, şirket faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, şirketimiz nezdindeki hesaplarınıza ilişkin tüm bilgileriniz, vergi numaranız ve diğer bilgilerinizi kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, TBB, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, GİB gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Kanunlar kapsamında faaliyetlerimizi yerine getirebilmek, şirketimizce sunulan veya talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek, tarafınızla imza edilen sözleşmenin gereğini yerine getirmek, güvenlik ile suçun önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi yerine getirmek olarak sıralanabilecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılması:

Yukarıda özetle sıralanan amaçlarla şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz; Bankacılık Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve bu kanun dayanak yapılarak hazırlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve sair yasal mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere Bankacılık Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında, BDDK, SPK, TCMB, GİB, SGK, MASAK, BKM, KKB, FİNDEKS, gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, otoritelere, ana hissedarımız ve onun iştiraklerine, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürütülen şirketlere, şirket faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı bankalar, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz Bankacılık Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve bu kanun dayanak yapılarak hazırlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve diğer yasal mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen şirket işlemlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Genel Müdürlük, Bölgeler, Şubeler, ATM’ler, İnternet Bankacılığı, Çağrı Merkezi, Kiosklar gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi/yurtdışı Bankalar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere şirketimiz dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

Şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;

1) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
2) İşlenmişse bilgi talep etme,
3) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
5) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
6) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
7) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (5.) ve (6.) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
8) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

11.madde uyarınca bilgilendirme talepleriniz için (212) 362 34 00 / 34 numaralı telefon hattından ve / veya leasinghukuk@sekerleasing.com.tr e-posta adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.


Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. bir Şekerbank T.A.Ş iştirakidir.
Powered by Şeker Finansal Kiralama A.Ş Bilgi İşlem